opcina

Uporabna dozvola za rekonstrukciju - izgradnju društvenog doma u Kaniži

Uporabna dozvola za rekonstrukciju - izgradnju društvenog doma u Kaniži

Objavio:

Administrator

Datum:

27.11.2014.

Konačno dobivena uporabna dozvola za rekonstrukciju - izgradnju društvenog doma u Kaniži.

KLASA:UP/I-361-05/14-01/30
URBROJ:2178/1-15-14-6 od 25.11.2014.godine

Otvorenje doma 12. prosinca 2014. godine.